Статут (5.08.2016)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Конференцією громадської спілки «Всеукраїнська асоціація перевізників великоваговими та великогабаритними транспортними засобами»

Протокол від 15.08.2016 № 1/16

 СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВЕЛИКОВАГОВИМИ ТА ВЕЛИКОГАБАРИТНИМИ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ» 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВЕЛИКОВАГОВИМИ ТА ВЕЛИКОГАБАРИТНИМИ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ» (далі – Спілка) є професійним, приватним громадським об’єднанням юридичних осіб приватного права і фізичних осіб задіяних у галузі перевезення вантажів великоваговими та великогабаритними транспортними засобами та пов’язаних з нею галузях. Спілка є непідприємницьким товариством, основною метою (далі – мета діяльності) якого не є одержання прибутку.

1.2. Спілка діє на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.

1.3. Повне найменування Спілки:

– українською мовою: ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВЕЛИКОВАГОВИМИ ТА ВЕЛИКОГАБАРИТНИМИ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ»;

– російською мовою: ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ «ВСЕУКРАИНСКАЯ АСОЦИАЦИЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ И КРУПНОГАБАРИТНЫМИ ТРАНСПОРТНИМИ СРЕДСТВАМИ»;

– англійською мовою: Association of Heavy and Oversize Carriers of Ukraine.

1.4. Скорочене найменування Спілки:

– українською мовою: ГС «ВАПВВТЗ»;

– російською мовою: ОС «ВАПТКТС»;

– англійською мовою: AHOCU.

1.5. Місцезнаходження Спілки: 01013, м. Київ, вул. Промислова, буд. 1.

1.6. У своїй діяльності Спілка керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами та цим Статутом, іншими внутрішніми документами Спілки.

1.7. Спілка набуває статусу юридичної особи в установленому законом порядку з моменту її державної реєстрації, може мати рахунки в банківських установах, печатки з власним найменуванням, ідентифікаційним кодом та у разі необхідності з символікою Спілки, штампи, бланки та інші реквізити, затверджені Правлінням Спілки.

1.8. Символіка Спілки підлягає реєстрації у порядку визначеному законодавством.

1.9. Діяльність Спілки поширюється на територію всієї України.

1.10. Втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність Спілки, так само як і втручання Спілки у діяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом.

  1. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ (ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ СПІЛКИ)

2.1. Спілка заснована з метою захисту прав і свобод своїх членів, задоволення їх суспільних та інших інтересів, у тому числі економічних, фінансових, правових, соціальних, культурних, творчих, професійних, комерційних, інформаційних, освітніх, наукових, просвітницьких, екологічних, спортивно-оздоровчих інтересів.

2.2. Цілями діяльності Спілки, в межах її основної діяльності, є:

– представництво інтересів своїх членів у відносинах із органами державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, іншими громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами (фізичними особами-підприємцями), закордонними і міжнародними організаціями, іншими суб’єктами відповідних правовідносин;

– розробка і впровадження заходів, спрямованих на задоволення суспільних та інших інтересів членів Спілки, підвищення престижу професій та рівнів кваліфікації фахівців у галузі перевезення вантажів великоваговими та великогабаритними транспортними засобами та пов’язаних з нею галузях, сприяння обміну досвідом між вказаними фахівцями;

– розробка, вдосконалення та сприяння впровадженню у галузі перевезення вантажів великоваговими та великогабаритними транспортними засобами та пов’язаних з нею галузях науково-теоретичних, нормативно-правових, практичних та інших розробок і засобів;

– сприяння розробці та реалізації заходів пов’язаних із впровадженням передового вітчизняного, іноземного і міжнародного досвіду, інформаційних та інноваційних технологій у галузі перевезення вантажів великоваговими та великогабаритними транспортними засобами та пов’язаних з нею галузях, систематизація, вивчення та аналіз вказаних досвіду і технологій;

– сприяння впровадженню самоврядування у галузі перевезення вантажів великоваговими та великогабаритними транспортними засобами та пов’язаних з нею галузях;

– сприяння виробленню та реалізації державної політики у галузі перевезення вантажів великоваговими та великогабаритними транспортними засобами та пов’язаних з нею галузях, зокрема шляхом удосконалення нормативно-правових актів, нормативних документів та науково-методичних матеріалів, а також інші цілі відповідно до мети діяльності Спілки.

2.3. До основної діяльності Спілки, спрямованої на досягнення її мети (цілей), належать такі напрями діяльності:

– співпраця у галузі перевезення вантажів великоваговими та великогабаритними транспортними засобами та пов’язаних з нею галузях з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, іншими громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами (фізичними особами-підприємцями), закордонними і міжнародними організаціями, іншими суб’єктами відповідних правовідносин;

– проводження конференцій, семінарів, лекцій, симпозіумів, нарад, інших заходів спрямованих на підвищення престижу професій та рівнів кваліфікації фахівців у галузі перевезення вантажів великоваговими та великогабаритними транспортними засобами та пов’язаних з нею галузях, сприяння обміну досвідом між вказаними фахівцями;

– популяризація інформації про діяльність Спілки;

– надання фінансової, правової, інформаційної, організаційної, методичної та іншої підтримки діяльності членів Спілки, залучення їх до мети (цілей) та напрямів діяльності Спілки;

– заснування засобів масової інформації;

– ініціювання, взяття участі у розробці та реалізації місцевих, регіональних, всеукраїнських, міжнародних, комерційних та державних, галузевих, інших програм пов’язаних з вдосконаленням і розвитком галузі перевезення вантажів великоваговими та великогабаритними транспортними засобами та пов’язаних з нею галузей;

– визначення та/або взяття участі у визначенні правил і стандартів підприємницької та професійної діяльності, обов’язкових для виконання всіма членами Спілки;

– розробка та впровадження фінансових, правових та інших механізмів відповідальності членів Спілки перед третіми особами за результати своєї діяльності;

– здійснення будь-якої незабороненої законом підприємницької діяльності, у тому числі у галузі перевезення вантажів великоваговими та великогабаритними транспортними засобами та пов’язаних з нею галузях;

– виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт спрямованих на досягнення мети (цілей) Спілки.

2.4. Правилами (стандартами) підприємницької та професійної діяльності є акти Спілки (кодекси поведінки, регламенти, правила, стандарти тощо), що є обов’язковими для виконання всіма членами Спілки.

2.5. Актами Спілки деталізуються норми цього Статуту, визначаються механізми відшкодування збитків, завданих споживачам (замовникам) унаслідок постачання членами Спілки товарів, виконання робіт (надання послуг) неналежної якості, порядок забезпечення майнової відповідальності членів Спілки, порядок створення компенсаційного фонду, питання страхування членів Спілки та їх цивільно-правової відповідальності, механізм контролю за дотриманням членами Спілки вимог Статуту та актів Спілки (у тому числі правил і стандартів підприємницької та професійної діяльності), інші питання діяльності Спілки (її членів). Акти спілки приймаються (видаються) органами Спілки.

  1. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ СПІЛКИ, ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У СПІЛЦІ

3.1. Право на свободу об’єднання реалізується у цьому Статуті через членство фізичних осіб та юридичних осіб приватного права у Спілці.

3.2. Членство у Спілці ґрунтується на засадах добровільності, рівноправності членів Спілки одного виду членства визначених цим Статутом, вільного обрання ними виду і форми членства у Спілці.

3.3. Членство у Спілці.

Видами членства у Спілці є:

– почесне членство;

– асоційоване членство;

– загальне членство.

Членами Спілки є:

– юридичні особи приватного права (у тому числі їх об’єднання), що задіяні у галузі перевезення вантажів великоваговими та великогабаритними транспортними засобами та пов’язаних з нею галузях, які підтримують мету (цілі), напрями діяльності Спілки, положення цього Статуту, сплачують членські внески та прийняті в її члени згідно із цим Статутом;

– члени (учасники) об’єднань вказаних в абзаці 7 цього пункту, які підтримують (цілі), напрями діяльності Спілки, положення цього Статуту, сплачують членські внески та прийняті в її члени згідно із цим Статутом (окрім випадків коли такі члени (учасники) є юридичними особами публічного права);

– фізичні особи – фахівці у галузі перевезення вантажів великоваговими та великогабаритними транспортними засобами та пов’язаних з нею галузях, які підтримують мету (цілі), напрями діяльності Спілки, положення цього Статуту, сплачують членські внески та прийняті в її члени згідно із цим Статутом.

3.4. Загальними членами Спілки є її члени, яким за їх згодою присвоєно статус загального члена.

3.5. Почесними членами Спілки є її члени, які систематично беруть участь у реалізації Спілкою своїх мети (цілей) та напрямів діяльності, самостійно обрали почесне членство у Спілці, прийняті в її почесні члени та сплачують членські внески, встановлені для почесних членів.

3.6. Асоційованими членами Спілки є її члени, які самостійно обрали асоційоване членство у Спілці, прийняті в її асоційовані члени та сплачують членські внески, встановлені для асоційованих членів.

3.7. Членство у Спілці регулюється положенням про нього, яке затверджується Правлінням Спілки.

3.8. Для вступу до Спілки кандидат подає заяву встановленого зразка про вступ до Спілки. Спілка має право вимагати від кандидата додання до заяви документів, що підтверджують його відповідність вимогам цього Статуту.

3.9. Засновники Спілки та їх члени (учасники) вважаються почесними членами Спілки з моменту її реєстрації. У відносинах із Спілкою (її членами) інтереси вказаних у реченні першому цього пункту членів (учасників) представляють їх керівники (вони користується їх правами (зокрема правом голосу на Конференції).

Особи, які в порядку визначеному цим Статутом обрані (призначені) до складу органів Спілки, вважаються її почесними членами з моменту їх обрання (призначення).

Подання заяви про вступ до Спілки та сплата вступного членського внеску від осіб вказаних в абзацах 1 та 2 цього пункту не вимагається.

3.10. Рішення про прийняття або про відмову у прийнятті у члени Спілки приймає Правління Спілки. Право прийняття у члени Спілки може бути делеговане Правлінням Спілки:

– Президенту Спілки;

– Директору виконавчого апарату Спілки (у разі його призначення);

– керівникам відокремлених підрозділів Спілки.

Членство у Спілці припиняється у разі:

– подання її членом до Правління Спілки заяви про вихід із Спілки;

– виключення члена із Спілки за несплату членських внесків протягом одного календарного року;

– припинення члена Спілки, що має статус юридичної особи, якщо таке припинення не передбачає правонаступництва;

– смерті члена Спілки, оголошення (визнання) особи індивідуального члена Спілки померлою, безвісно відсутньою або недієздатною.

Членство у Спілці може бути припинено у разі:

– невиконання або неналежного виконання членом Спілки вимог законодавства, нормативних документів, цього Статуту та/або актів Спілки (у тому числі обов’язків встановлених положенням про членські внески, інших обов’язків);

– вчинення членом Спілки діянь, що завдали або можуть завдати шкоди правам, законним інтересам, репутації, престижу, авторитету Спілки та/або правам, свободам, законним інтересам, репутації, престижу, авторитету інших членів Спілки.

3.11. У разі припинення членства у Спілці майно, у тому числі кошти (членські і благодійні внески тощо), та інші цінності передані членом у власність Спілки не повертаються.

3.12. Рішення про припинення членства у Спілці приймає Правління Спілки простою більшістю голосів його членів присутніх на Правлінні Спілки. Прийняття рішень про припинення членства у Спілці може бути покладено на одного із членів Правління Спілки (окрім випадків визначених абзацами 12, 13 пункту 3.10 цього Статуту).

Рішення про припинення членства у Спілці повинно бути вмотивованим.

Рішення про припинення членства у Спілці може бути оскаржено в порядку установленому законом та/або цим Статутом.

  1. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ СПІЛКИ

4.1. Почесні члени Спілки мають право, згідно з цим Статутом:

– голосувати на Конференції Спілки з усіх питань винесених на її розгляд, якщо вони є делегатами;

– представляти інтереси інших членів Спілки (користуватись правами цих членів) у відносинах із Спілкою (її членами), якщо вони є делегатами;

– бути повідомленими про дату, час, місце проведення та порядок денний Конференції Спілки;

– обирати та бути обраними делегатами, бути обраним до органів Спілки, а також – обирати до них, якщо вони є делегатами;

– брати участь у визначенні основних напрямів діяльності Спілки.

Члени Спілки мають право:

– брати участь у заходах та програмах ініціатором та/або учасником яких є Спілка, реалізації проектів схвалених (затверджених) органами Спілки;

– обговорювати будь-які питання пов’язані з діяльністю Спілки та вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи її органів;

– одержувати методичну, організаційну, консультаційну, фахову та іншу допомогу від Спілки;

– добровільного виходу із членів Спілки та у разі припинення членства у Спілці повторного подання заяви про вступ до Спілки;

– одночасно бути членом інших громадських об’єднань;

– заявляти публічно про свій статус члена Спілки, розповсюджувати інформацію про свою участь з програмах та заходах ініціатором та/або учасником яких є Спілка;

– брати участь у семінарах, симпозіумах, нарадах тощо, які організовуються Спілкою та/або в яких вона бере участь;

– користуватись безоплатною допомогою Спілки, у межах стандартного пакету такої допомоги встановленої для відповідного виду членства у Спілці, за умови повної оплати ними членських внесків та виконання інших вимог положення про стандартні пакети допомоги Спілки;

– бути присутніми на засіданнях органів Спілки при прийнятті рішень, що стосуються їх членства у Спілці та інших рішень особистого характеру.

4.2. Члени Спілки зобов’язані:

– дотримуватись вимог цього Статуту та актів Спілки;

– сплачувати членські внески згідно з положення про членські внески;

– утримуватись від діянь, що завдали або можуть завдати шкоди правам, законним інтересам, репутації, престижу, авторитету Спілки та/або правам, свободам, законним інтересам, репутації, престижу, авторитету інших членів Спілки;

– сприяти своєю діяльністю досягненню Спілкою своїх мети та завдань.

4.3. Члени Спілки, що мають статус юридичних осіб реалізують повноваження через своїх представників.

4.4. Спілка у порядку, що визначається окремим положенням, здійснює контроль за дотриманням своїми членами правил і стандартів підприємницької та професійної діяльності.

4.5. У разі укладення між Спілкою та її членами відповідного письмового договору майнова відповідальність членів Спілки, що виникла внаслідок завдання їх неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю шкоди правам фізичних або юридичних осіб забезпечується, зокрема, компенсаційним фондом Спілки, страхуванням членів Спілки та їх цивільно-правової відповідальності. Питання створення, встановлення розміру та використання компенсаційного фонду Спілки регулюються окремим положенням про компенсаційний фонд.

  1. ОРГАНИ СПІЛКИ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

5.1. Органами Спілки є:

– Конференція Спілки (скорочено – Конференція);

– Правління Спілки (скорочено – Правління);

– Президент Спілки (скорочено – Президент);

– Ревізійна комісія Спілки (скорочено – Ревізійна комісія) або Ревізор Спілки (скорочено – Ревізор);

– Директор виконавчого апарату Спілки (скорочено – Директор).

Конференція Спілки

5.2. Конференція є вищим органом управління Спілки. Конференція діє на засадах колегіальності у прийнятті своїх рішень та рівності прав її делегатів.

Конференція формується із делегатів від регіонів України та постійних делегатів (скорочено – делегати). Один делегат, що є присутнім на Конференції має один голос під час голосування.

5.3. Делегат може представляти інтереси інших делегатів у відносинах із Спілкою
(її членами). У такому разі цей делегат користується правами (зокрема правом голосу на Конференції) делегатів, яких він представляє.

5.4. Делегатами від регіонів України є призначені керівники відокремлених підрозділів Спілки. Правління може встановити більшу норму представництва делегатів від регіонів України. Президент, інші члени Правління, члени Ревізійної комісії (Ревізор) та керівники відокремлених підрозділів Спілки є постійними делегатами.

5.5. Порядок прийняття рішень та проведення Конференції регулюється Регламентом Конференції з урахуванням положень цього Статуту.

5.6. Рішення Конференції приймаються на засіданнях шляхом відкритого голосування, простою більшістю голосів делегатів, що присутні на Конференції та оформлюється протоколом. У випадках визначених цим статутом рішення Конференції приймаються кваліфікованою більшістю голосів делегатів – 3/4 від її загального складу.

У разі необхідності рішення Конференції можуть прийматись шляхом опитування делегатів через засоби зв’язку (факс, телефон, пошта, електронна пошта тощо). Конференція вважається правомочною (має кворум), якщо на ній присутні (-я): делегати від більшості регіонів України (не рахуючи делегатів від АРК, а також від регіонів України визначених Правлінням за поданням Президента на території яких проводиться АТО); більшість постійних делегатів, у випадку не призначення керівників відокремлених підрозділів Спілки у більшості регіонів України.

5.7. У разі рівного розподілу голосів делегатів Президент набуває право вирішального голосу у прийнятті рішення Конференцією. В окремих випадках, за рішенням Конференції, може проводитись таємне голосування.

5.8. Засідання Конференції проводяться у місті Києві, якщо інше не встановлено Конференцією або Президентом. Чергові засідання вищого органу управління Спілки скликаються за рішенням Правління не рідше ніж один раз на календарний рік. Позачергові його засідання скликаються у разі потреби в будь-який час:

– за рішенням Правління;

– на письмову вимогу не менше ніж однієї третини від загальної чисельності членів Спілки.

5.9. Про дату, час та місце проведення Конференції, її порядок денний, ініціатор (ініціатори) її скликання повідомляє (повідомляють) керівників відокремлених підрозділів Спілки не пізніше, як за два тижні до дати проведення Конференції, а у разі невідкладності її проведення – в строк достатній для повідомлення про це почесних членів Спілки. Способи повідомлення почесних членів Спілки визначаються Правлінням.

5.10. Конференція:

– затверджує свій Регламент та порядки денні своїх засідань;

– схвалює прийняті уповноваженими органами Спілки рішення про співробітництво з неурядовими організаціями інших держав, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями;

– визначає напрями діяльності та довгострокові завдання діяльності Спілки;

– вирішує будь-які інші питання відповідно до мети (цілей) та напрямів діяльності Спілки.

До виключної компетенції Конференції належить:

– обрання (відкликання) Президента, обрання (відкликання) інших членів Правління кваліфікованою більшістю голосів делегатів, визначення чисельного складу Правління згідно із цим Статутом, обрання (відкликання) членів Ревізійної комісії (Ревізора);

– затвердження змін до цього Статуту;

– прийняття кваліфікованою більшістю голосів делегатів рішення про припинення діяльності (припинення) Спілки;

– розгляд та схвалення звітів Правління та Ревізійної комісії (Ревізора) про виконану роботу;

– затвердження Положення про Ревізійну комісію (Ревізора);

– реалізація права власності щодо майна та коштів Спілки шляхом схвалення річних кошторисів Спілки;

– скасування актів Правління, Президента, Директора з підстав їх невідповідності рішенням Конференції та/або законодавству. У разі наявності спору щодо відповідності цих актів рішенням Конференції та/або законодавству, Конференція може призупинити їх дію на час вирішення відповідного спору;

– делегування своїх повноважень іншим органам Спілки або її відокремленим підрозділам, окрім повноважень, які належать до виключної компетенції Конференції;

– покладання на Президента виконання обов’язків Директора до призначення останнього згідно із Статутом;

– інші повноваження надані вищому органу управління Спілки законом.

Правління Спілки

5.11. Правління є постійно діючим колегіальним органом управління Спілки, що складається з Президента та інших членів Правління. Обрання (відкликання) Президента та інших членів Правління здійснюється відповідно до цього Статуту. Строк повноважень Правління становить п’ять років. Чисельний склад Правління не може бути меншим трьох осіб. Член Правління не може бути одночасно членом Ревізійної комісії (Ревізором).

Президент та інші члени Правління діють на громадських засадах, якщо інше не передбачено цим Статутом та/або Положенням про Правління.

5.12. Рішення Правління приймаються більшістю голосів його членів присутніх на засіданні Правління. У разі необхідності рішення Правління можуть прийматись шляхом опитування його членів через засоби зв’язку (факс, телефон, пошта, електронна пошта тощо). При рівному розподілі голосів членів Правління голос Президента є вирішальним. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Правління.

5.13. Чергові засідання Правління скликаються Президентом не рідше ніж один раз на півроку. Позачергові засідання Правління можуть скликатися Президентом (Першим віце-президентом (у разі його обрання) або двома третинами його членів у разі потреби у будь-який час, а також в інших випадках і в порядку визначених Положенням про Правління.

5.14. До компетенції Правління належить:

– затвердження положень про Правління, про членські внески, про стандартні пакети допомоги Спілки;

– затвердження граничних витрат на утримання органів і виконавчого апарату Спілки, граничної чисельності виконавчого апарату Спілки;

– затвердження інструкцій про діяльність відокремлених підрозділів спілки;

– скликання позачергових засідань вищого органу управління Спілки, ініціювання внесення до порядку денного Конференції питань пов’язаних з діяльністю Спілки;

– прийняття, за попереднім погодженням Президента, тимчасових актів (порядків, регламентів, кодексів, положень, інструкцій тощо), затвердження яких належить до невиключної компетенції Конференції. Такі акти діють до затвердження Конференцією відповідних порядків, регламентів, положень тощо;

– скасування актів керівників відокремлених підрозділів Спілки з підстав їх невідповідності рішенням Конференції, Правління, Президента та/або законодавству. У разі наявності спору щодо відповідності цих актів рішенням Конференції, Правління, Президента та/або законодавству, Правління може призупинити їх дію на час вирішення відповідного спору;

– прийняття рішень про:

прийняття в члени Спілки або про відмову у прийнятті в члени Спілки, про припинення членства у Спілці;

утворення в установленому порядку підприємств (товариств), засобів масової інформації;

заснування громадських спілок та вступ (вихід) із таких спілок;

– виконання функцій засновника підприємств (товариств), засобів масової інформації, їх редакцій, заснованих Спілкою, передбачених їх установчими документами та законодавством;

– розподіл обов’язків між членами Правління в межах мети (цілей) та напрямів діяльності Спілки;

– затвердження положення про символіку Спілки та інших актів Спілки;

– призначення (звільнення) із свого складу Директора за поданням Президента;

– обрання (відкликання) із свого складу Першого віце-президента Спілки (Віце-президентів Спілки, якщо це потрібно);

– визначення, за поданням Президента, регіонів України, на території яких проводиться АТО, участь делегатів від яких у Конференції не впливає на її кворум;

– делегування своїх повноважень іншим органам Спілки, їх окремим членам, працівникам виконавчого апарату Спілки тощо;

– вирішення інших питань відповідно до мети (цілей) та напрямів діяльності Спілки, у тому числі визначених цим Статутом та положенням про Правління.

Президент Спілки

5.15. Президент очолює Спілку та є членом Правління за посадою. Президент обирається (відкликається) відповідно до цього Статуту. Строк повноважень Президента становить п’ять років.

5.16. У разі відкликання Президента або його самоусунення за письмовою заявою від виконання обов’язків Президента, особа, яка була Президентом, залишається членом Правління. Відкликання цієї особи з членів Правління здійснюється Конференцією згідно із цим Статутом.

5.17. До компетенції Президента належить:

– представництво без доручення (довіреності) інтересів Спілки та членів Спілки у відносинах з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, іншими громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями, неурядовими організаціями інших держав, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями, фізичними особами (у тому числі фізичними особами-підприємцями), іншими суб’єктами відповідних правовідносин;

– подання Правлінню на призначення кандидатури Директора;

– ініціювання та скликання Конференції внесення до порядку денного Конференції питань пов’язаних з діяльністю Спілки;

– підписання договорів, угод, відповідно до мети (цілей) та напрямів діяльності Спілки;

– головування на Конференції;

– загальне керівництво Правлінням, контроль за діяльністю членів Правління, ініціювання скликання засідань Правління, подання на затвердження Правлінню порядку денного засідань Правління, головування на засіданнях Правління;

– скріплення своїм підписом протоколів Конференції (у тому чисті Статуту Спілки), рішень та звітів Правління;

– вжиття заходів, спрямованих на залучення нових членів Спілки;

– забезпечення виконання рішень Конференції та Правління прийнятих в межах їх компетенції;

– право вирішального голосу у прийнятті рішень Конференцією у разі рівного розподілу голосів делегатів;

– видання розпоряджень та інших розпорядчих документів Спілки;

– звільнення окремих членів Спілки або кандидатів у такі члени від сплати членських внесків або зменшення їх розміру;

– створення, у разі необхідності допоміжних органів Спілки (рад, колегій тощо) та затвердження положень про них;

– делегування своїх повноважень, зокрема щодо представництва інтересів Спілки та її членів, якщо вони надали Спілці такі повноваження;

– вирішення інших питань відповідно до мети (цілей) та напрямів діяльності Спілки, у тому числі визначених цим Статутом та актами Спілки.

У разі відсутності Директора (особи, що виконує його обов’язки) Президент виконує обов’язки Директора.

5.18. Протягом тимчасової відсутності Президента виконання його обов’язків здійснює Перший віце-президент Спілки. У разі тривалої відсутності Президента у зв’язку з хворобою чи іншою поважною причиною, виконання обов’язків Президента покладається Правлінням на одного із членів Правління.

Директор виконавчого апарату Спілки

5.19. Директор очолює та здійснює керівництво виконавчим апаратом Спілки.
За посадою Директор є членом Правління. Директор призначається (звільняється) Правлінням зі свого складу за поданням Президента. Директор є підзвітним та підконтрольним Правлінню та Президенту.

5.20. Виконавчий апарат Спілки складають Директор та підпорядковані йому працівники виконавчого апарату Спілки.

5.21. Директор:

– забезпечує повідомлення делегатів (членів Правління) про проект порядку денного, час і місце проведення Конференції (Правління);

– організовує проведення Конференції (Правління), забезпечує оформлення, реєстрацію та зберігання її протоколів (його рішень);

– діє без доручення (довіреності) від імені Спілки, представляє її інтереси у відносинах з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, іншими громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами (у тому числі фізичними особами-підприємцями), іншими суб’єктами відповідних правовідносин;

– веде реєстр членів Спілки, невід’ємною частиною якого є перелік делегатів;

– затверджує організаційну структуру та штатний розпис Спілки за погодженням із Правлінням;

– затверджує Положення про структурні підрозділи виконавчого апарату Спілки та посадові інструкції працівників виконавчого апарату Спілки, підписує колективний договір;

– призначає (звільняє) працівників виконавчого апарату Спілки;

– організовує поточну діяльність структурних підрозділів та працівників виконавчого апарату Спілки;

– підписує накази, від імені Спілки видає довіреності, укладає договори, угоди, інші правочини та документи, що стосуються господарської діяльності (у тому числі підприємницької) Спілки;

– відкриває і закриває рахунки в установах банків, розпоряджається, в межах річного кошторису, коштами Спілки, розпоряджається іншим майном Спілки відповідно до законодавства, цього Статуту та актів Спілки;

– забезпечує ведення бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності, своєчасну сплату до бюджету обов’язкових платежів відповідно до закону;

– виконує інші обов’язки та користується повноваженнями визначеними цим Статутом та актами Спілки.

Ревізійна комісія (Ревізор) Спілки

5.22. Ревізійна комісія є колегіальним контрольним органом Спілки. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) обираються (відкликаються) відповідно до цього Статуту. Член Ревізійної комісії (Ревізор) не може бути одночасно членом Правління.

5.23. Ревізійна комісія (Ревізор) підконтрольна та підзвітна Конференції. Ревізійна комісія (Ревізор) діє на підставі положення про неї, затвердженого Конференцією. Строк повноважень Ревізійної комісії (Ревізора) становить п’ять років.

5.24. Обрання Конференцією Ревізійної комісії здійснюється у разі, якщо загальна кількість членів Спілки перевищує сто осіб. В іншому випадку може обиратися Ревізор, якщо інше не встановлено Конференцією.

5.25. Члени Спілки мають право через Ревізійну комісію (Ревізора) здійснювати контроль за діяльністю органів Спілки.

  1. ЗВІТУВАННЯ ОРГАНІВ СПІЛКИ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ, ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СПІЛКИ

6.1. Президент, Правління, Директор та Ревізійна комісія (Ревізор) зобов’язані звітувати перед членами Спілки згідно із цим Статутом.

6.2. Від імені членів Спілки заслуховування звітів органів Спілки, вказаних у
пункті 6.1 Статуту, покладається на Конференцію.

6.3. Рішення, дії або бездіяльність органів Спілки та її відокремлених підрозділів можуть бути оскаржені її членом:

– у порядку визначеному цим Статутом (внутрішньогосподарське оскарження);

– у судовому порядку.

6.4. У порядку внутрішньогосподарського оскарження член Спілки може оскаржити рішення, дії або бездіяльність органів Спілки та її відокремлених підрозділів, які порушують його права, свободи або інтереси.

6.5. Процедура внутрішньогосподарського оскарження порушується за письмовою апеляцією члена Спілки оформленою згідно з Інструкцією про внутрішньогосподарське оскарження, що затверджується Конференцією. За розгляд такої апеляції ініціатор її подання зобов’язаний сплатити відповідний членський внесок.

6.6. Апеляції, у рамках внутрішньогосподарського оскарження, розглядаються Апеляційною комісією Спілки (далі – Апеляційна комісія), положення про яку затверджує Конференція. Склад Апеляційної комісії визначається (затверджується) згідно з положенням про неї.

6.7. Рішення Апеляційної комісії є остаточним та обов’язковим до виконання органами, відокремленими підрозділами і членами Спілки.

6.8. Дія, рішення або бездіяльність органу Спілки та її відокремленого підрозділу, а також рішення Апеляційної комісії за результатами їх (його) оскарження, можуть бути оскаржені ініціатором внутрішньогосподарського оскарження до суду.

  1. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА СПІЛКИ, ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ФІНАНСОВОЇ І СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

7.1. Кошти та інше майно Спілки належать їй на праві власності.

7.2. Джерелами надходження коштів та іншого майна Спілки є:

– кошти та інше майно передане Спілці її засновниками та членами;

– кошти та інше майно передане Спілці державою;

– кошти та інше майно набуте Спілкою як членські внески;

– кошти та інше майно пожертвуване Спілці громадянами, підприємствами, установами, організаціями;

– кошти та інше майно набуте Спілкою в результаті її підприємницької діяльності;

– кошти та інше майно набуте Спілкою в результаті підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств);

– кошти та інше майно придбане Спілкою за рахунок власних коштів;

– кошти та інше майно одержане Спілкою на інших підставах незаборонених законом.

7.3. Спілка має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону. У разі отримання такої підтримки Спілка зобов’язана подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання вказаних коштів відповідно до закону.

7.4. Кошти Спілки використовуються в межах її річного кошторису (скорочено – річний кошторис). Обов’язковою складовою частиною річного кошторису є затверджені Правлінням граничні витрати на утримання органів і виконавчого апарату Спілки.

7.5. Функцію щодо затвердження річного кошторису покладено на Правління. Правління може вносити зміни та/або доповнення до річного кошторису.

7.6. Якщо внаслідок внесення змін та/або доповнень до річного кошторису сума видаткової (витратної) частини цього кошторису збільшується більше ніж в два рази, порівняно з першою редакцією затвердженого річного кошторису, внесення таких змін та/або доповнень погоджується Президентом.

7.7. Рішення пов’язані з реалізацією права власності щодо нерухомого та іншого майна Спілки, права на яке підлягають державній реєстрації, приймаються Правлінням.

7.8. Спілка має право безпосередньо здійснювати підприємницьку діяльність або через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства). Результати підприємницької діяльності спрямовуються на досягнення Спілкою своїх мети (цілей) діяльності.

7.9. Спілка зобов’язана вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової служби та сплачувати до бюджету обов’язкові платежі відповідно до закону.

7.10. Члени Спілки, її засновники (її учасники, за наявності таких), її працівники (посадові (службові) особи Спілки), члени органів управління Спілки та інші пов’язані з ними особи не мають права на частку майна Спілки (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску згідно із законодавством) та не відповідають за її зобов’язаннями.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків), майна (активів) Спілки чи їх частин серед членів Спілки, серед її засновників (серед її учасників, за наявності таких), серед її працівників (посадових (службових) осіб Спілки), серед членів органів управління Спілки та серед інших пов’язаних з ними осіб (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску згідно із законодавством). Такі доходи (прибутки), майно (активи) чи їх частини не можуть використовуватися для вигоди будь-якої із наведених у цьому пункті осіб (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску згідно із законодавством).

У цьому пункті поняття «пов’язані особи» вживається у значенні наведеному у Податковому кодексі України.

7.11. Спілка зобов’язана:

– зберігати правоустановчі документи, документи, в яких міститься інформація про діяльність, яка здійснена відповідно до мети (цілей) та завдань; зберігати і регулярно оновлювати інформацію, достатню для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Спілки, а також надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом. Ця інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом;

– готувати річні фінансові звіти із зазначенням детального аналізу доходів і витрат;

– здійснювати заходи контролю, щоб забезпечити зарахування і витрачання повністю всіх коштів у спосіб, що узгоджується з цілями та завданнями заявленої діяльності громадського об’єднання;

– забезпечити ведення обліку та зберігання не менше п’яти років усіх необхідних облікових документів стосовно внутрішніх та міжнародних операцій, а також інформації, зазначеної в абзацах 2 і 3 цього пункту, і надавати її компетентним державним органам на відповідний запит, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

  1. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ СПІЛКИ

8.1. Відокремлені підрозділи Спілки утворюються, як правило, у формі місцевих осередків. Дозволяється створення відокремлених підрозділів Спілки у формі філій, представництв тощо.

8.2. Відокремлені підрозділи Спілки утворюються без статусу юридичної особи за рішенням Правління, як правило, за регіональним принципом (в областях, містах Києві, Севастополі, Автономній республіці Крим).

8.3. Відокремлені підрозділи Спілки здійснюють свою діяльність на основі цього Статуту та відповідно до інструкцій про їх діяльність, які затверджуються Правлінням.

8.4. Керівництво діяльністю відокремленого підрозділу здійснює його керівник (голова, директор тощо).

8.5. Керівник відокремленого підрозділу Спілки діє на підставі виданої йому Спілкою довіреності. За відсутності такої довіреності керівник відокремленого підрозділу Спілки не вправі користуватись повноваженнями наданими йому інструкцією про діяльність такого підрозділу або які випливають з неї.

8.6. Рішення керівника відокремленого підрозділу Спілки оформлюються наказами та іншими актами (документами) визначеними інструкцією про діяльність такого підрозділ.

8.7. Призначення (звільнення) керівника відокремленого підрозділу Спілки здійснюється Правлінням за поданням Президента. На строк вказаний в інструкції про діяльність відокремленого підрозділу Спілки, з його керівником укладається письмовий трудовий договір.

8.8. Відокремлений підрозділ може здійснювати окремі функції щодо управління майном Спілки, якщо це передбачено інструкцією про його діяльність.

8.9. Закриття відокремлених підрозділів Спілки здійснюється за рішенням Правління.

  1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/АБО ДОПОВНЕННЬ ДО СТАТУТУ

9.1. Внесення (затвердження) змін до Статуту здійснюється за рішенням Конференції. Спілка повідомляє визначений законом суб’єкт державної реєстрації про зміни до Статуту Спілки.

9.2. Рішення про внесення (затвердження) змін до Статуту приймається кваліфікованою більшістю голосів делегатів.

  1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

10.1. Припинення діяльності Спілки здійснюється:

– за рішенням Конференції шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;

– за рішенням суду про заборону (примусовий роспуск) Спілки.

10.2. Припинення Спілки включає:

– припинення внутрішньоорганізаційної діяльності Спілки;

– припинення Спілки як юридичної особи.

10.3. Рішення Конференції про припинення діяльності Спілки приймається кваліфікованою більшістю голосів делегатів. Припинення діяльності Спілки має наслідком припинення її як юридичної особи.

10.4. Одночасно з прийняттям рішення про саморозпуск Спілки Конференція створює ліквідаційну комісію або доручає керівному органу Спілки здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення її припинення як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та іншого майна Спілки після її ліквідації відповідно до цього Статуту.

10.5. Спілка подає (надсилає) рішення про свій саморозпуск до визначеного законом суб’єкта державної реєстрації.

10.6. Припинення Спілки як юридичної особи розпочинається з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – Єдиний державний реєстр) запису про рішення Спілки про саморозпуск. З цього дня набуває повноважень ліквідаційна комісія.

З дня внесення до Єдиного державного реєстру вказаного запису рішення Спілки про саморозпуск не може бути скасоване Спілкою.

10.7. Припинення діяльності Спілки не має наслідком припинення її членів.

10.8. Якщо вартості майна Спілки, щодо якої прийнято рішення про припинення, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов’язаний (зобов’язана) звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство Спілки відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

10.9. Реорганізація Спілки здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Спілки про припинення її діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

Вступ Спілки до складу іншої громадської спілки не є реорганізацією Спілки і не має наслідком припинення її діяльності.

10.10. Про прийняте рішення щодо реорганізації Спілки шляхом приєднання вона повідомляє визначений законом суб’єкт державної реєстрації.

10.11. Припинення діяльності Спілки за рішенням суду про заборону (примусовий роспуск) здійснюється згідно із Законом України «Про громадські об’єднання».

10.12. У разі саморозпуску Спілки її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за її рішенням на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

10.13. У разі реорганізації Спілки її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

10.14. У разі припинення Спілки відповідно до чинного законодавства, її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету. Рішення щодо реалізації цього пункту приймає Конференція.

Президент Спілки Р.І. Мотрич
Top